• „PRAT”  JACEK DRĄŻKIEWICZ,
 • ul. Ogrodowa 1;  96-325 Radziejowice;   NIP: 838-164-28-79
 • Szybki kontakt: (22) 408 04 43;  48.733 70 50 70

Organizacje turystyczne w Polsce

PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-KrajoznawczePolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), w 1950 roku.
Główny cel działalności to rozwijanie i upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.
PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną.
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa około 340 oddziałów PTTK.
Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa.
Bardzo ważnym zadaniem Towarzystwa jest wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych.

Więcej informacji o PTTK: http://www.pttk.pl/

PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. Działalność stowarzyszenia dotyczy organizowania sieci schronisk młodzieżowych, środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych oraz upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku - obozów wędrownych.

Towarzystwo wyróżnia
 • atrakcyjna dla posiadaczy krajowa i międzynarodowa legitymacja PTSM
 • zarejestrowanych ponad 460 polskich schronisk młodzieżowych
 • ponad 120 tys. członków Towarzystwa
 • ponad 1.800 kół PTSM (głównie szkolnych)
 • ponad 80 tzw. "tras typowych PTSM" dla obozów wędrownych
 • setki turystycznych imprez środowiskowych, oddziałowych i centralnych
Więcej informacji o PTSM: http://www.ptsm.org.pl/

PZH - Polskie Zrzeszenie Hoteli
Polskie Zrzeszenie Hoteli jest stowarzyszeniem powstałym w 1962 roku (do 1996 roku występowało pod nazwą Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych)
Cele i zadania PZH:

 • wspieranie rozwoju hotelarstwa i stwarzanie warunków do modernizacji i unowocześniania obiektów hotelarskich w kraju,
 • rozwijanie i utrwalanie etyki zawodowej hotelarzy i tradycji polskiej gościnności,
 • ochrony interesów zawodowych hotelarzy, gastronomików, pracowników turystyki i ośrodków wypoczynkowych, zakładowych itp.,
 • upowszechnianie wiedzy zawodowej, szkolenie i kształcenie kadr dla potrzeb branży oraz wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie,
 • reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą
Więcej informacji o PZH: http://www.pzh.hotel.pl/

PFCC - Polska Federacja Campingu i CaravaninguPolska Federacja Campingu i Caravaningu odgrywa dużą rolę w rozwoju i kształtowaniu ruchu campingowego i caravaningowego w Polsce. Ruch ten rozwija się niemal w całej Europie. Odgrywa on coraz większe znaczenie, bo jest sposobem na wypoczynek połączony z bliskim kontaktem ze środowiskiem naturalnym.

Spośród zadań jakie nakreśliła sobie Polska Federacja Campingu należy wymienić:

 • popularyzowanie idei campingu, a w szczególności kształtowanie kultury zachowania na campingach, w kraju i za granicą, przy poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania i wyposażenia campingów w Polsce,
 • zapewnienie poradnictwa w zakresie campingu,
 • ochrona praw i interesów turystów,
 • pomoc w budowie i modernizacji campingów,
 • realizowanie szerokiej działalności reklamowej i promocyjnej poprzez wydawanie wielu wydawnictw i informatorów a także udział w targach turystycznych i sympozjach,
 • współpraca z klubami campingowymi
 • organizowanie zlotów campingowych
Więcej informacji o PFCC: http://www.pfcc.info/

PIT - Polska Izba TurystykiPIT jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki.
Izba została zarejestrowana 10 stycznia 1990 roku w Warszawie na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku. W PIT zrzeszonych jest około 400 podmiotów w tym większość biur podróży.

Zadania PIT
 • reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
 • przyczynianie się do rozwoju turystyki,
 • podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
PIT wykonuje swoje zadania m.in. przez:

 • udzielanie pomocy i porad swoim członkom
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,
 • dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki,
 • delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych , do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach turystyki
Członkostwo w PIT
 • Członkowie zwyczajni
 • Członkowie honorowi
 • Członkowie stowarzyszeni

Władze PITWalne Zgromadzenie Izby - najwyższa władza.
Rada Naczelna PIT ? organ zarządzający, na czele Rady stoi przewodniczący (prezes PIT)
Naczelna Komisja Rewizyjna - organ kontrolny
Sąd polubowny

Więcej informacji o PIT: http://www.pit.org.pl/

Regionalne Izby Turystyczne.
Są organizacjami samorządu gospodarczego reprezentującymi interesy zrzeszonych w nich podmiotów.

Zadania
 • Reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków,
 • Współdziałanie  z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków rozwoju turystyki na danym terenie,
 • Promocja regionu
 • Integrowanie środowiska osób prowadzących prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki oraz organizowanie ich spotkań o charakterze szkoleniowym, kulturalnym oraz poświęconych wymianie doświadczeń.