• „PRAT”  JACEK DRĄŻKIEWICZ,
 • ul. Ogrodowa 1;  96-325 Radziejowice;   NIP: 838-164-28-79
 • Szybki kontakt: (22) 408 04 43;  48.733 70 50 70

Organizacje turystyczne na świecie

Organizacje o znaczeniu międzynarodowym mające wpływ na turystykę    UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury

Cele
 • współpraca w celu polepszenia wzajemnej znajomości i zrozumienia pomiędzy ludźmi.
 • inicjowanie zamian w edukacji
 • zabezpieczenie i konserwacja książek, dzieł sztuki, zabytków historii i nauki
Najbardziej wartościowe obiekty wpisywane są na LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO.

Więcej informacji: http://www.unesco.org/new/en/unesco/

    OECD ( Organization for Economic Co-operation and Development) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Cele
 • osiąganie szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w krajach członkowskich
 • przyczynianie się do rozwoju gospodarczego słabiej rozwiniętych państw
 • popieranie wielostronnego handlu światowego

ZWIĄZKI Z TURYSTYKĄ:
KOMITET TURYSTYCZNY przy OECD.

Więcej informacji: http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

Międzynarodowe organizacje turystyczne:

    UN WTO (United Nations Word Tourism Organization) - Światowa Organizacja Turystyki

Cele
 • stanowi forum stwarzające okazję do spotkań oraz wymiany doświadczeń pomiędzy jej członkami
 • współpracuje i udziela pomocy państwom rozwijającym się
 • prowadzi badania kontrolujące rozwój turystyki
 • prowadzi działalność wydawniczą
    Członkowie stali (około 150 krajów)
    Członkowie afiliowani (ponad 300 organizacji)

Więcej informacji: http://www.unwto.org/index.php

    WT&TC (Word Travel and Tourism Council) - Światowa Rada Podróży i Turystyki

Cel
 • promowanie rozwoju i ekspansji turystyki na całym świecie
ELITARNY CHARAKTER!!! W 2002 roku należało do niej 84 prezesów, właścicieli i dyrektorów czołowych światowych firm turystycznych.

Więcej informacji: http://www.wttc.org/

    ITA (International Touring Alliance) - Międzynarodowy Związek Turystyki

Cel
 • popieranie rozwoju turystyki międzynarodowej

Zrzesza stowarzyszenia automobilowe, kempingowe, turystyki wodnej, pieszej, kluby turystyczne i motorowerowe.

    ETC (European Tavel Commission) Europejska Komisja Turystyczna

Cele
 • promowanie Europy jako celu podróży turystycznych
 • popieranie współpracy europejskiej w zakresie turystyki
 • ułatwienia wymiany informacji
 • badania marketingowe
Więcej informacji: http://www.etc-corporate.org/

    PATA (Pacific Asia Travel Association) - Stowarzyszenie Turystyczne Azji Pacyficznej

Głównym celem działania organizacji jest współpraca nawiązywana pomiędzy państwami i przedsiębiorstwami mająca na celu rozwój turystyki w obszarze Azji i Pacyfiku.

Więcej informacji: http://www.pata.pl/index.php

    ATA (African Travel Association) - Afrykańskie Stowarzyszenie Turystyki

Nawiązywanie i utrwalanie współpracy pomiędzy państwami i organizacjami w zakresie rozwoju turystyki na kontynencie afrykańskim.

Więcej informacji:  http://www.africatravelassociation.org/ata/

Sektorowe organizacje turystyczne

    UFTAA(Universal Federation of Travel Agents`Associations)  - Światowa Federacja Narodowych Związków Biur Podróży

Została założona 22 września 1966 r. w Rzymie. Federację tworzą:
- członkowie rzeczywiści - krajowe stowarzyszenia touroperatorów i agentów podróży
- członkowie stowarzyszeni - agencje podróży i inne instytucje związane z branżą turystyczną.
Do UFTAA należy m.in. Polska Izba Turystyki oraz przedsiębiorstwo turystyczne ORBIS SA.
Cele i dzialania
 • być międzynarodowym forum, na którym poruszane są kwestie dotyczące światowej turystyki i podróży;
 • reprezentować poglądy oraz wspierać interesy swoich członków;
 • propagowanie i wspieranie wolności podróży na całym świecie;
 • prowadzenie lobbingu przeciwko ustawom szkodliwym dla ogólnie pojętego rozwoju turystyki oraz ograniczającym swobodne przemieszczanie się;
 • polepszenie bezpieczeństwa w środkach transportu.

Więcej informacji: http://www.uftaa.org/

    IH&RA (International Hotel & Restaurand Association) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji

Do IH&RA należą krajowe stowarzyszenia hotelowe oraz restauracje ze 100 państw świata(2007 rok) oraz pojedyncze hotele i restauracje (w sumie około 4000) z ponad 150 państw świata.
Polskę w Stowarzyszeniu reprezentuje Polskie Zrzeszenie Hoteli.

Działalność IH&RA dotyczy:
 • międzynarodowej klasyfikacji hoteli
 • statystyki branżowej
 • polityki podatkowej w przemyśle hotelarskim
 • zarządzania zasobami ludzkimi

Więcej informacji: http://www.ih-ra.com/

    IYHF(International Youth Hostel Federation) - Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych

Federacja działa od 1932 roku a jej siedzibą jest w Londynie.
Członkami Federacji są krajowe stowarzyszenia schronisk młodzieżowych posiadające co najmniej 5 schronisk z co najmniej 1000 łóżek oraz udzielają w ciągu roku co najmniej 5000 noclegów.
W 2003 roku członkowie Federacji reprezentowali ponad 4500 schronisk z 50 państw świata.
Cele
 • zapewnienie młodzieży tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych;
 • krzewienie współpracy między stowarzyszeniami schronisk młodzieżowych;
 • rozwijanie wśród młodzieży zamiłowania do krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza miejskiej.

Więcej informacji: http://www.hihostels.com/

    IATA(International Air Transport Association) - Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego

IATA zostało założone w 1945 roku w Hawanie a obecna siedziba mieści się w Genewie.
Członkiem IATA może zostać każde przedsiębiorstwo, które posiada rządową licencję na prowadzenie regularnych przewozów lotniczych. W 2002 roku do stowarzyszenia należało 274 linii lotniczych.

DziałalnośćIATA dba o interesy linii lotniczych oraz organizuje bezkonfliktową współpracę z władzami państwowymi, klientami oraz osobami trzecimi tzn. touroperatorami, agentami podróży, firmami spedycyjnymi, dostawcami ekwipunku itd.